Oslavujú: Leopold Zajtra: Agnesa

STAROSTA OBCE

Rastislavova 266, 951 41 Lužianky, č.t.: 037/7783469

č.j.: 3314-2/9/ 2012

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

štvrté riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, ktoré sa uskutoční dňa

21. septembra 2012 o 17,00 hod.

na Obecnom úrade v Lužiankach.

Program :

1/ Otvorenie

2/ Procedurálne otázky :

- schválenie programu rokovania

- overenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

- voľba návrhovej komisie

- voľba overovateľov zápisnice

- menovanie zapisovateľa zasadnutia

3/ Informatívna správa starostu obce

4/ Správa riaditeľky ZŠ s MŠ k otvoreniu školského roku

5/ Kontrola plnenia uznesení za rok 2012

6/ Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2012

7/ Žiadosť o rozšírenie obecnej polície

8/ Informácia o vstupe do iniciatívy LEADER, občianskeho združenia VITIS,

9/ Rôzne :

- žiadosť poľovníckeho združenia

10/ Diskusia

11/ Návrh na uznesenie

12/ Záver

 

 

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com